NUNTIO Registratúra

Elektronická správa registratúry automatizuje celý životný cyklus registratúrnych záznamov a spisov od ich vzniku až po vyradenie.

Podateľňa

Prijaté zásielky

 • evidencia prijatých písomných zásielok
 • evidencia prijatých elektronických zásielok (eBox)
 • skenovanie papierových dokumentov k záznamu
 • pridelenie na spracovateľský útvar

Odoslané zásielky

 • export do elektronických hárkov na poštu
 • evidencia vrátených doručeniek alebo nedoručených zásielok
 • zasielanie elektronických zásielok (eBox)

eBox – integrácia na eDesk ÚPVS

Prijaté zásielky

 • automatické sťahovanie schránky
 • rozbalenie správy do čitateľnej formy
 • transformácia správ na registratúrne záznamy
 • pridelenie na spracovateľský útvar

Odoslané zásielky

 • transformácia registratúrnych záznamov na elektronické správy
 • automatické pečatenie odosielaných správ
 • automatický monitoring doručenia správy a priloženie doručenky k záznamu

Záznamy

Prijaté záznamy

 • pridelenie záznamu na ďalšie vybavenie
 • prevzatie záznamu na útvare a vybavenie záznamu
 • vloženie záznamu do spisu

Odoslané záznamy

 • vytvorenie nového záznamu s generovaním evidenčného čísla
 • schválenie záznamu pred expedovaním
 • expedovanie záznamu cez Podateľňu alebo eBox

Interné záznamy

 • vytvorenie interného záznamu
 • zaslanie záznamu na stanovisko

Spisy a príručná registratúra

Spis

 • vytvorenie spisu, stanovenie vecnej skupiny
 • vytváranie záznamov v spise
 • sprístupnenie spisu vybraným pracovníkom
 • tlač obsahu spisu a spisového obalu
 • vybavenie/uzatvorenie spisu
 • prečíslovanie spisov pri prechode na nový rok

Príručná registratúra

 • automatické presunutie uzatvoreného spisu do príručnej registratúry
 • automatizované vykonávanie ročnej uzávierky
 • uloženie spisu do ukladacej jednotky
 • tlač odovzdávacieho protokolu

Registratúrne stredisko

 • prevzatie ukladacích jednotiek z útvarov
 • tlač preberacích protokolov
 • evidencia ukladacej jednotky v prírastkovej knihe
 • lokalizácia ukladacích jednotiek
 • zapožičiavanie ukladacích jednotiek
 • tlač zoznamu prírastkov (vyhľadaný/označený)
 • automatizované vyraďovacie konanie