NUNTIO Procesy

Riadené spracovanie a vybavovanie dokumentov vám prinesie pokoj a istotu v prehľadnosti o ich spracovaní a plnení termínov vybavenia. Vždy vám bude jasné, kde a u koho sa aktuálne dokument nachádza a v akom je stave. Automaticky vytváraný archív zdieľaných dokumentov s riadeným bezpečným prístupom je základným benefitom pripravených hotových riešení.

NUNTIO Faktúry

Digitalizácia procesu schvaľovania faktúry zabráni nekontrolovanému putovaniu listinnej faktúry po firme a transparentne sprehľadní celý proces schvaľovania faktúry na úhradu.

Centrálna evidencia faktúr a objednávok

 • Evidencia faktúr v digitalizovanej podobe
 • Vyhľadávanie podľa atribútov faktúry
 • Neustály jednoduchý prehľad o stave schvaľovania

Elektronické schvaľovanie faktúr

 • Riadenie postupu schvaľovania v závislosti od typu faktúry
 • Formálna, vecná, cenová a finančná kontrola
 • Predkontácia a schválenie na úhradu
 • Využitie elektronického podpisu

NUNTIO Žiadanky

Riadenie postupu schvaľovania žiadaniek na nákup prinesie transparentnosť nákupného procesu od samého začiatku. O každej žiadanke je riadiaci pracovník informovaný a každé rozhodnutie je auditovateľné.

Agenda žiadaniek

 • Vystavenie a evidencia žiadaniek podľa typu
 • Triedenie a vyhľadávanie podľa údajov
 • Prehľad o stave čerpania rozpočtu nákladového strediska

Schvaľovanie žiadaniek

 • Postup schvaľovania podľa druhu žiadanky, ceny, ...
 • Zber údajov pre vystavenie objednávky
 • Priradenie nákladového strediska na žiadanku

NUNTIO Zmluvy

Interný register všetkých zmlúv s riadeným prístupom k platným aj neplatným zmluvám odstráni kopírovanie zmlúv pre potreby organizačných útvarov a zabezpečí individuálny prístup ku zmluvám.

Register zmlúv

 • Evidencia profilových údajov a obsahu (word, pdf, sken,...)
 • Evidencia dodatkov a relácie na zmluvy
 • Triedenie a vyhľadávanie podľa údajov a obsahu
 • Sprístupnenie zmlúv iba vybraným pracovníkom

Schvaľovanie zmlúv

 • Riadený postup pripomienkovania návrhu zmluvy
 • Konsolidácia pripomienok
 • Opakovaná komunikácia so zmluvnou stranou
 • Schválenie a podpis

NUNTIO Smernice

Centrálna správa elektronických smerníc minimalizuje riziko vzniku neriadenej papierovej dokumentácie a zabezpečí pracovníkom prístup k vždy aktuálne platným verziám smerníc.

Správa elektronických smerníc (noriem, predpisov)

 • Evidencia a kategorizácia smerníc
 • Elektronická distribúcia platných smerníc
 • Automatická kontrola platnosti a revízne konanie
 • Archív neplatných smerníc

Pripomienkovanie a schvaľovanie

 • Riadenie postupu viacnásobného pripomienkovania
 • Schválenie finálnej smernice
 • Publikácia novej smernice a stiahnutie neplatnej smernice
 • Riadenie revízneho konania