NUNTIO RIEŠENIA

Naše špecializované riešenia pokryjú individuálne zákaznícke požiadavky pre elektronickú komunikáciu, formuláre pre elektronické podania, generovanie formátovaných pdf dokumentov, drill down štatistiky, reporty a grafy,

NUNTIO Granty a dotácie

Komplexné riešenie pre digitalizáciu procesu rozdeľovania grantov a dotácií, počnúc portálom pre podanie žiadosti formou elektronického formulára, následnou kontrolou a hodnotením žiadosti a končiac elektronických generovaním zmlúv a hromadným elektronickým podpísaním pred odoslaním.

Prínosy

 • Zabezpečenie legislatívne správneho procesu prideľovania grantov
 • Úplná elektronizácia procesu prideľovania grantov
 • Podanie žiadosti formou inteligentného elektronického formulára
 • Elektronická komisia a schválenie
 • Automatické generovanie zmluvy a elektronický podpis
 • Okamžitý prehľad o stave spracovania žiadosti pre žiadateľa

 Časti riešenia

 • Verejná zóna
 • Privátna zóna
 • Interná zóna
  • Výzvy na granty
  • Podané žiadosti
  • Komisie, Zmluvy
  • Reporty a štatistky
 • Verejná časť

NUNTIO Obstarávanie

Digitalizácia procesu obstarávania obsahujúca detailné šablóny povinných aj voliteľných úkonov pre jednotlivé postupy obstarávania, zabezpečujúca portál na elektronickú komunikáciu so záujemcami, komisionálne otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže, riadenie lehôt a povinného zverejňovanie informácií.

Prínosy

 • Správne plnenie postupu obstarávania
 • Kontrolný list vykonaných úkonov
 • Aktuálny plán nasledujúcich úkonov
 • Elektronická komunikácia so súťažiacimi
 • Kontrola termínov, lehôt, prevencia proti pokutám
 • Uloženie ponúk v zašifrovanej forme
 • Správa dokumentov súvisiacich s obstarávaním

 Časti riešenia

 • Príprava obstarávania
 • Správa spustených obstarávaní
 • Vyhodnotenie a komisie
 • Zoznam uchádzačov/záujemcov
 • Portál elektronickej komunikácie
  • Registrácia súťažiacich
  • Komunikácia v súťaži
  • Notifikačné maily súťažiacich

NUNTIO Operatívne CRM

Digitálny nástroj na riadenie aktivít obchodnej siete pre akvizičné a kampaňové procesy. Okrem podrobnej karty klienta a centrálne riadených obchodných úloh je silnou stránkou riešenia riadenie kampaní, riadenie portfólia a príležitostí, rozsiahle drill down štatistiky pre regióny a pobočky. Okamžitý aktuálny prehľad sprostredkuje dashboard individualizovaný pre jednotlivé pracovné role.

Prínosy

 • Podpora riadenia akvizičného procesu
 • Automatické generovanie úloh
 • Aktuálny prehľad o efektívnosti kampane
 • 360° pohľad na klienta
 • Kontaktná história
 • Zlepšovanie procesov a výkonnosti siete

 Časti riešenia

 • Správa klientov
 • Správa aktivít
 • Správa obchodnej siete
 • Správa kampaní
 • Reporty a štatistiky

NUNTIO Vymáhanie pohľadávok

Špecializovaný nástroj pre riadenie vymáhacích procesov. V digitálnej agende sú implementované stratégie Late Collection a Early Collection, podľa stupňa delikvencie dlžníka. Zmeny v postupe vymáhania reflektujú aktuálny stav delikvencie a komunikácie s dlžníkom. Všetky vykonané aktivity a nastavenia sú zaznamenané do histórie postupu vymáhania.

Prínosy

 • Riadenie vymáhacích procesov
 • Stratégie Late Collection a Early Collection
 • Denné generovanie úloh
 • Zrýchlenie, sprehľadnenie procesu
 • Šetrenie finančných zdrojov
 • Merateľné výsledky

 Časti riešenia

 • Delikventné zmluvy
 • Dlžníci
 • Pohľadávky
 • Stratégie vymáhania
 • Úlohy a aktivity pre Workout
 • Reporty a štatistíky

NUNTIO Audity

Agenda pre digitalizovaný výkon auditov zabezpečujúca automatické vytváranie súvislostí a referencií medzi plánom auditov, realizáciou auditov, auditovanými procesmi a rizikami a následne zisteniami a prijatými nápravnými opatreniami. Agenda udržuje aktuálny prehľad o stave auditov, aktivitách účastníkov auditov, plnení nápravných opatrení a vytvára znalostnú databázu pre zlepšovanie procesov a elimináciu rizík.

Prínosy

 • Elektronické schvaľovanie plánu
 • Referencie auditu na procesy a riziká
 • Evidencia zistení, spracovanie protokolov
 • Sledovanie plnenia nápravných opatrení
 • Prehodnocovanie rizík na procesoch

Časti riešenia

 • Plány auditov
 • Audity
 • Procesy
 • Riziká
 • Zistenia
 • Nápravné opatrenia