Riešenia

Spravme spolu poriadok vo vašich dokumentoch. Sprehľadnime vybavovanie vecí a schvaľovacie postupy. Postavme na komponentoch overenej digitálnej .nuntio Platformy individuálne riešenie pre váš biznis.

Základom predkonfigurovaných .nuntio Riešení
je digitálna .nuntio Platforma.

 

Platforma

Vytvorili sme pre Vás digitálnu platformu, ktorú neustále inovujeme a stabilizujeme. Platforma je overená u mnohých zákazníkov a konfiguráciou jej komponentov vytvárame nové individuálne riešenia pre digitalizáciu Vášho biznisu.

Komponenty digitálnej platformy

 • Správa dokumentov
 • Správa elektronických formulárov
 • Riadenie procesov
 • Správa používateľov a organizačnej štruktúry

 

 • Riadenie prístupových práv
 • Konfigurácia vizuálu
 • API

Registratúra

Elektronická správa registratúry sprehľadní evidenciu a spracovanie všetkých listinných aj elektronických záznamov. O všetkých záznamoch je transparentná infomácia o spracovateľovi a stave vybavenia. Riešenie vykazuje zhodu najvyššej úrovne s požiadavkami výnosu č. 525 /2011 Z. z. Ministerstva vnútra.

Evidencia záznamov

 • Evidencia prijatej pošty v Podateľni
 • Evidencia elektronických správ z eDesk ÚPVS
 • Evidencia záznamov na odborých útvaroch
 • Skenovanie dokumentov
 • Tlačové zostavy

Vybavenie záznamov

 • Schvaľovanie odosielaných záznamov
 • Odoslanie cez eDesk ÚPVS
 • Ukladanie záznamov do spisov
 • Uzatváranie spisov
 • Odovzdanie spisov do registratúrneho strediska

Faktúry

Digitalizácia procesu schvaľovania faktúry zabráni nekontrolovanému putovaniu listinnej faktúry po firme a transparentne sprehľadní celý proces schvaľovania faktúry na úhradu.

Centrálna evidencia faktúr a objednávok

 • Evidencia faktúr v digitalizovanej podobe
 • Vyhľadávanie podľa atribútov faktúry
 • Neustály jednoduchý prehľad o stave schvaľovania

Elektronické schvaľovanie faktúr

 • Riadenie postupu schvaľovania v závislosti od typu faktúry
 • Formálna, vecná, cenová a finančná kontrola
 • Predkontácia a schválenie na úhradu
 • Využitie elektronického podpisu

Žiadanky

Riadenie postupu schvaľovania žiadaniek na nákup prinesie transparentnosť nákupného procesu od samého začiatku. O každej žiadanke je riadiaci pracovník informovaný a každé rozhodnutie je auditovateľné.

Agenda žiadaniek

 • Vystavenie a evidencia žiadaniek podľa typu
 • Triedenie a vyhľadávanie podľa údajov
 • Prehľad o stave čerpania rozpočtu nákladového strediska

Schvaľovanie žiadaniek

 • Postup schvaľovania podľa druhu žiadanky, ceny, ...
 • Zber údajov pre vystavenie objednávky
 • Priradenie nákladového strediska na žiadanku

Zmluvy

Interný register všetkých zmlúv s riadeným prístupom k platným aj neplatným zmluvám odstráni kopírovanie zmlúv pre potreby organizačných útvarov a zabezpečí individuálny prístup ku zmluvám.

Register zmlúv

 • Evidencia profilových údajov a obsahu (word, pdf, sken,...)
 • Evidencia dodatkov a relácie na zmluvy
 • Triedenie a vyhľadávanie podľa údajov a obsahu
 • Sprístupnenie zmlúv iba vybraným pracovníkom

Schvaľovanie zmlúv

 • Riadený postup pripomienkovania návrhu zmluvy
 • Konsolidácia pripomienok
 • Opakovaná komunikácia so zmluvnou stranou
 • Schválenie a podpis

Smernice

Centrálna správa elektronických smerníc minimalizuje riziko vzniku neriadenej papierovej dokumentácie a zabezpečí pracovníkom prístup k vždy aktuálne platným verziám smerníc.

Správa elektronických smerníc (noriem, predpisov)

 • Evidencia a kategorizácia smerníc
 • Elektronická distribúcia platných smerníc
 • Automatická kontrola platnosti a revízne konanie
 • Archív neplatných smerníc

Pripomienkovanie a schvaľovanie

 • Riadenie postupu viacnásobného pripomienkovania
 • Schválenie finálnej smernice
 • Publikácia novej smernice a stiahnutie neplatnej smernice
 • Riadenie revízneho konania

Audity

Evidencia auditov a nápravných opatrení vytvorí poriadok v súvisiacej dokumentácii a sprehľadní stav vybavenia všetkých úkonov v nápravných opatreniach.

Riadenie auditov

 • Tvorba, schvaľovanie a distribúcia plánu
 • Realizácia auditov od prípravy až po vyhodnotenie
 • Kompletná dokumentácia k auditom na jednom mieste

Nápravné opatrenia a adresár

 • Evidencia nezhôd
 • Evidencia nápravných opatrení
 • Záznamy z kontroly